Podmínky – Porovnej hypotéky

Obchodní podmínky

 1. Pro účely tohoto článku o ochraně osobních údajů za Uživatele považuje každý návštěvník Webu.
 2. Poskytovatel může všechny podstatné informace týkající se Uživatelů, které uložil zejména jako elektronická data, užívat v souladu s právním řádem České republiky k účelům provozování Služeb a Služeb třetích stran, příp. dalších služeb.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem poskytnutých Uživatelem při Předregistraci nebo Registraci nebo v rámci objednávkového formuláře v Nákupním košíku, údajů o poptávkách po příslušném finančním nebo jiném produktu Produktového dodavatele a osobních údajů spočívajících v nahrávkách telefonních hovorů mezi Uživatelem a call centrem Poskytovatele. Poskytovatel prohlašuje, že tyto osobní údaje Uživatele bude zpracovávat za účelem poskytování Služeb, za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Poskytovatele a za účelem jejich využití při marketingových a propagačních akcích, a zasílání marketingových materiálů. Zpracování probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá fyzické i technické kontrole. Osobní údaje jsou od Uživatele získávány na základě Smlouvy. Uživatel poskytuje své osobní údaje dobrovolně. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Data Poskytovatel zpracovává pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu do jednoho roku od skončení trvání Smluvního vztahu, nebo do úplného vypořádání práv a povinností ze Smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Období, pro které Uživatel udělil svůj souhlas, končí písemným odvoláním ze strany Uživatele zaslaným na adresu sídla Poskytovatele. Část osobních údajů může Uživatel po přihlášení do systému Poskytovatele na Webu prohlížet, kontrolovat a měnit. Předregistrací, Registrací nebo vyplněním objednávkového formuláře Uživatel stvrzuje pravdivost poskytnutých údajů, zejména pokud jde o specifikaci svých osobních a kontaktních údajů. Pokud se osobní údaje Uživatele změní nebo jsou nepřesné, je Uživatel povinen bez prodlení tyto aktualizovat nebo Poskytovatele o této skutečnosti neprodleně informovat.
 4. Uživatel souhlasí s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení, která mohou zahrnovat obchodní sdělení týkající se služeb Poskytovatele nebo výrobků a služeb třetích stran, zejména Produktových partnerů.
 5. Uživatel souhlasí s předáním jeho osobních údajů společnosti e-porovnani s.r.o. a dále Produktovým partnerům a to za účelem kontaktování s obchodní nabídkou nebo s reklamním sdělením. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv tento souhlas odvolat.
 6. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
  1. požádat Poskytovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
   Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Poskytovatel odstraní neprodleně závadný stav. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
 7. Pokud Uživatel navštíví Web, Poskytovatel může určité informace shromažďovat také automatickými prostředky, například s použitím souborů cookies a prostřednictvím metody clickstream. Informace, které tímto způsobem poskytovatel shromažďuje, zahrnují IP adresu, vlastnosti webového prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazyková nastavení, odkazující URL adresy, akce provedené na Webu a data a časy návštěvy Webu. „Cookie“ je datový soubor, který webový server odesílá do počítače Uživatele nebo jiného zařízení připojeného k Internetu, aby bylo možné získat jedinečnou identifikaci webového prohlížeče Uživatele nebo do webového prohlížeče uložit různé informace a nastavení. Poskytovatel využívá soubory cookie na Webu pro jeho vylepšení a poskytování Služeb a zajišťování funkčnosti Uživatelům. Soubory cookie jsou základem pro provádění transakcí nebo požadavku, který vzejde od Uživatelů. Mezi příklady patří zapamatování si informací, jak se Uživatel pohybuje stránkou za účelem usnadnění práce pro Uživatele a poskytnutí pokud možno vhodné nabídky Služeb. Tyto soubory cookie umožňují Webu zapamatovat si, jaké možnosti Uživatel zvolil, čímž mu zajišťuje větší funkčnost. Například funkční soubory cookie umožňují Webu zapamatovat si nastavení, které je pro Uživatele specifické, jako je výběr země a trvalý stav přihlášení v případě, že si ho Uživatel nastaví. Analytické soubory cookie Poskytovateli umožňují shromáždit data související s používáním Webu, včetně obsahu, na který Uživatel klikne při prohlížení Webu za účelem zlepšení výkonnosti a vzhledu Webu. Tyto soubory cookie mohou být poskytnuty třetí straně, tj. poskytovateli analytických nástrojů, ale jsou používány pouze pro účely související s Webem. Cílené soubory cookie si pamatují informace týkající se Uživatelova využívání Webu, aby Poskytovatel Uživateli mohl poskytnout propagační a jiné zacílené informace na Webu.
 8. Dále Poskytovatel může automatizovaně prostřednictvím metody clickstream získávat záznam obsahu, na který Uživatel kliká při prohlížení Webu. Poskytovatel může používat také webové analytické nástroje třetích stran, které shromažďují informace o aktivitách návštěvníků Webu. Pomocí svého prohlížeče může Uživatel zjistit, jakým způsobem bude upozorněn na příjem některých typů souborů cookies nebo jak lze některé typy souborů cookies omezit nebo zablokovat (zakázat). Internetové prohlížeče nabízí způsoby, jak omezit nebo zrušit soubory cookie. Poskytovatel upozorňuje Uživatele na to, že bez souborů cookies pravděpodobně nebude moci používat některé funkce Webu.